توصيه مطلب 
۰
 
Share/Save/Bookmark
«ارسی خانه» ایرانی نامزد جایزه معماری آسیا شد
سه شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸
ساختمان اُرسی خانه اثر معماران ایرانی، نامزد دریافت جایزه معماری آسیا در سال ٢٠١٧ در برلین شد.
به گزارش عرش نیوز به نقل از مهر نیما کیوانی مدیر پروژه ارسی‌خانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: جایزه بین‌المللی معماری آسیا توسط ۲A Magazine برگزار می شود. امسال مراسم اصلی این مسابقه در شهر برلین در تاریخ ۲۰ اکتبر برگزار خواهد شد که شامل ۲ قسمت کنفرانس و مراسم اهدای جوایز و نمایشگاه آثار برگزیده است.

به گفته این معمار ایرانی، جایـزه معمـاری آسـیا با نـام اختصـاری ۲AAA، یک رویـداد سـالانه اسـت کـه بـا همـکاری نهادهـای دانشـگاهی، فرهنگـی و حرفـه‌ای معتبـر آسـیایی، بـه بازشناسـی و معرفـی دسـتاوردهای قـاره آسـیا در حـوزه نظـری و عملـی معمـاری و شهرسـازی مـی‌پـردازد. بـه رسـم هـر سـال موضوعـی مرتبـط بـا معمـاری آسـیا بـرای ایـن جایـزه تعریـف و اعـلام شـود.

کیوانی به ویژگی‌های این دوره از جایزه معماری آسیا اشاره و بیان کرد: ایـن دوره که برای سـومین بار در شـهر برلیـن برگـزار مـی‌شـود هـم مشـابه سـال‌هـای گذشـته بـر چگونگـی پاسـخ‌گویـی معمـاران، شهرسـازان، طراحـان منظـر و... بـه چالش‌های معاصـر در حـوزه معمـاری و شهرسـازی در آسـیا تمرکـز دارد.

به گفته مدیر پروژه ارسی خانه، بخشـی از ایـن چالش‌ها در حوزه معماری معاصر، مقیـاس و الفبایـی جهانـی دارنـد، امـا بخشـی دیگـر خاسـتگاه و ماهیتـی منطقـه‌ای و محلـی داشـته و ناشـی از تنـوع و پیچیدگـی‌هـای فرهنگـی، اجتماعـی، شـرایط خـاص اقتصـادی و ویژگـی‌هـای بـوم‌شـناختی و محیطـی در کشـورهای آسـیایی هسـتند. بـی‌تردیـد یکـی از بـزرگ‌تریـن ایـن چالـش‌هـا ایـن اسـت کـه چگونـه غنـای فرهنگـی، تاریخـی و هویـت بومـی‌ای کـه در طـی قـرون متمـادی در شـخصیت کالبـدی بناهـای معمـاری، شـهرها و سـکونتگاه‌هـا، در تمـدن‌هـای مختلـف آسـیایی شـکل گرفتـه و تـداوم داشـته اسـت، مـی‌توانـد در جریانـات معاصـر معمـاری و شهرسـازی در ایـن تمـدن‌هـا (کشـورها)، بازنمـود داشـته و زنـده و سـیال جریـان داشـته باشـد. جایزه معمـاری آسـیا همچنیـن درصـدد اسـت کـه شناسـنده و بازتـاب دهنـده تجربـه معمـاران در نحـوه پاسـخ‌گویـی بـه ایـن چالـش اصلـی باشـد.

ساختمان اُرسی خانه را با توجه به نوع معماری آن که برگرفته از خانه های سنتی ایران و پنجره های اُرسی است، می‌توان نماینده و سفیر نسل جدید معماری ایرانی در عرصه جهانی نامید. پیش از این هم معماری این بنا توانسته بود جوایز مختلفی از جمله مدال برنز جایزه جهانی A Design Awards از کشور ایتالیا و رتبه دوم Inspireli Awards را از اتحادیه جهانی معماران(UIA) از آن خود کند و با توجه به استقبال گسترده رسانه‌ها و مجلات و محافل تخصصی معماری جهان از آن، می‌تواند نوید بخش بازگشت مجدد معماری ایرانی به جایگاه واقعی آن در جهان باشد.

نیما کیوانی و سینا کیوانی پیش از این هم با پروژه «مهر خانه»، که بر گرفته از معماری باستانی ایران است توانسته بودند مدال نقره جایزه جهانی A Design Awards ۲۰۱۷ را از کشور ایتالیا کسب کنند.
کد مطلب: 392398