به چه کسی رأی می دهید؟
جهانگیری
% ۱.۱
رئیسی
% ۳۲.۲
روحانی
% ۵۲.۹
قالیباف
% ۶.۹
میرسلیم
% ۰
هاشمی طبا
% ۰
هنوز انتخاب نکرده ام
% ۱.۱
هیچ کدام
% ۵.۷
جمع کل: ۸۷ رأی
 
پربازدیدترین
به چه کسی رأی می دهید؟
جهانگیری
رئیسی
روحانی
قالیباف
میرسلیم
هاشمی طبا
هنوز انتخاب نکرده ام
هیچ کدام